اخبار اجتماعی

اهدای ۵۰ کپسول اکسیژن از سوی سازمان منطقه آزاد به بیمارستان قشم
اهدای ۵۰ کپسول اکسیژن از سوی سازمان منطقه آزاد به بیمارستان قشم