اخبار اجتماعی

صدور دستور قضایی برای ترخیص ۳۰۰۰ کانتینر کالای رسوبی در بنادر هرمزگان
صدور دستور قضایی برای ترخیص ۳۰۰۰ کانتینر کالای رسوبی در بنادر هرمزگان
قرمز شدن رنگ سواحل کیش

قرمز شدن رنگ سواحل کیش

کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی پدیده ای است طبیعی که بر اثر نوعی جلبک میکروسکوپی به وجود می آید و مـوجب تغییـر در رنـگ آب دریا می شوند

6 ماه پیش
220 مدرسه هرمزگان تخریبی و 670 مدرسه غیراستاندارد است

220 مدرسه هرمزگان تخریبی و 670 مدرسه غیراستاندارد است

نماینده هرمزگان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به کمبود و ضعف زیرساخت‌های آموزشی در استان هرمزگان گفت: ما در این زمینه کمبود داریم و در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیر استاندارد و ۸۲۰۰ دانش آموز در مدارس کان...

6 ماه پیش