• خانه
  • اخبار پلیس راه هرمزگان

اخبار پلیس راه هرمزگان

راه نما| دانایی رمز توانایی ست‌...

راه نما| دانایی رمز توانایی ست‌...

تجزیه و تحلیل تصادفات جاده‌ای دراستان هرمزگان نشان می دهدبیشترین علل تصادف‌های جاده‌ای ناشی از سرعت غیرمجازوتخطی ازسرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو، خستگی وخواب آلودگی ،عدم رعایت فاصله طولی ایمن باخودرو جلو، سبقت غیرمجازوتجاوزو...

7 ماه پیش